HomeVerhuur voorwaarden

Verhuur voorwaarden

Huurovereenkomst Roerende zaken

De ondergetekenden:

De (type rechtspersoon) (naam rechtspersoon), statutair gevestigd te (plaats) en kantoorhoudende te (plaats) aan de (straatnaam) (postcode), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder (naam), hierna te noemen: “Verhuurder”; 

De (type rechtspersoon) (naam rechtspersoon), statutair gevestigd te (plaats) en kantoorhoudende te (plaats) aan de (straatnaam) (postcode), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder (naam), hierna te noemen: “Huurder”; 

OF(indien huurder geen bedrijf is)

(naam), wonende te (plaatsnaam) aan de (straatnaam) (postcode), geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum), hierna te noemen “Huurder”;

Verhuurder en Huurder worden gezamenlijk aangeduid met: “Partijen”

Nemen in aanmerking:
1. Verhuurder is eigenaar van de roerende zaken zoals nader omschreven in Bijlage I bij deze overeenkomst;
2. Huurder wenst de roerende zaken van Verhuurder te huren en Verhuurder wenst de roerende zaken van Verhuurder aan Huurder te verhuren;
3. Partijen zijn ter zake met elkaar in overleg getreden en hebben overeenstemming bereikt;
4. De bereikte overeenstemming leggen Partijen hierbij vast.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1: Huurobjecten
1. Huurder huurt van Verhuurder de in Bijlage I weergegeven roerende zaak en/of zaken, hierna te noemen “het Gehuurde”. 
2. Huurder mag het Gehuurde uitsluitend gebruiken als (bestemming).
3. Aan deze overeenkomst is een door Partijen van het Gehuurde ondertekend proces-verbaal gehecht van de aanvang met een omschrijving van de staat van het gehuurde bij aanvang (inclusief eventuele gebreken). Dit kan eventueel aangevuld worden met fotomateriaal. 

Artikel 2: Huurprijs
1. De huurprijs voor het Gehuurde bedraagt (bedrag in euro’s) per maand, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
2. De betalingsverplichtingen van Huurder bestaan uit (bedrag in euro’s huurprijs) en (bedrag in euro’s over huurprijs verschuldigde belasting).
3. Huurder dient de door haar verschuldigde bedragen steeds uiterlijk voor of op de eerste van de maand zonder korting, opschorting of verrekening op de door Verhuurder aangegeven wijze aan Verhuurder te voldoen. 
4. De in artikel 3.1 bedoelde huurprijs zal jaarlijks per 1 januari voor het eerst per 1 januari (jaartal) worden herzien aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI). Alle huishoudens, op basis van 2006=100, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), en wel telkens tot de datum van aanpassing geldende huurprijs te vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatste verstreken kalenderjaar voor de datum van ingang van de aangepaste huurprijs, en de noemer is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar. Herziening vindt plaats van rechtswege zonder aankondiging. Voor zover de herziening leidt tot een lagere huurprijs, vindt de herziening geen toepassing. 

Artikel 3: Huurtijd, verlenging en opzegging
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van (duur), ingaande op (datum) en eindigt op (datum).
2. Na ommekomst van de in lid 1 van dit artikel bedoelde huurtijd, wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. 
3. Opzegging van de huurovereenkomst is mogelijk tegen het einde van de huurtijd, of wanneer de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt, met inachtneming van een opzegtermijn van (aantal maanden/weken).
4. Opzegging dient aangetekend op per deurwaardersexploot te geschieden. 

Artikel 4: Huurvoorwaarden
1. Huurder dient Verhuurder de volgende gegevens te overhandingen:
   a. Kopie van een geldig identiteitsbewijs;
   b. Bankgegevens;
   c. Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
   d. Adres (bedrijf of thuis).
2. Huurder dient garant te staan voor de betaling van de in artikel 12.1 vastgestelde borg en de in artikel 2.1 bepaalde huurprijs. 
3. Huurder dient akkoord te gaan met de algemene verhuurvoorwaarden, de door Verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden en het door Verhuurder opgestelde huurcontract.

Artikel 5: Ophalen ofverzending en terugbrengen van het Gehuurde
1. Huurder komt het Gehuurde ophalen op de tussen Partijen afgesproken (datum) en (tijd).
OF
Verhuurder zal het Gehuurde verzenden naar Huurder tegen het tussen Partijen overeengekomen tarief van (bedrag).
2. Huurder dient het Gehuurde op de dag na het einde van de huurovereenkomst of op de laatste dag van de huurovereenkomst naar Verhuurder terug te brengen.
3. De gevolgen van het niet voldoen aan het in artikel 5.2 bepaalde zijn dat de door Huurder betaalde borg zal worden ingehouden, met daarbij het aantal dagen te laat maal het huurtarief per dag boven op het afgesproken bedrag. 

Artikel 6: Gebruiksvoorschriften
1. Huurder mag het Gehuurde uitsluitend gebruiken conform de in artikel 1.2 van deze huurovereenkomst weergegeven bestemming.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurder te veranderen of daaraan iets toe te voegen. Verhuurder zal slechts toestemming geven voor een verandering indien deze noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde en er aan de zijde van de Verhuurder geen zwaarwegende belangen zijn die zich tegen veranderingen en/of toevoegingen verzetten.
3. Verhuurder kan aan de toestemming zoals bedoeld in artikel 6.2 voorwaarden verbinden, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs.
4. Door Huurder aangebrachte veranderingen/toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde (gebreken aan veranderingen/toevoegingen kwalificeren niet als een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW) en moeten voor of bij het einde van de huurovereenkomst door Huurder ongedaan worden gemaakt, tenzij Verhuurder kenbaar maakt dat de veranderingen en/of toevoegingen aanwezig dienen te blijven. Huurder heeft in geen geval recht op (waarde)vergoeding vanwege door haar aan het Gehuurde aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen in welke vorm dan ook.
5. Huurder is verplicht voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst te onderzoeken of voor het gebruik van het Gehuurde conform de overeengekomen bestemming in artikel 1.2. vergunningen en/of ontheffingen nodig zijn. Huurder dient zelf zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Het ontbreken (intrekking daaronder begrepen) daarvan levert geen gebrek op in de zin van artikel 7:204 BW. Ook ingeval krachtens een vergunning of ontheffing wijzigingen aan het Gehuurde dienen te worden aangebracht, komt dit voor rekening en risico van Huurder en levert dit geen gebrek op als bedoeld in artikel 7:204 BW.
6. Huurder is gehouden het Gehuurde zodanig te gebruiken dat geen sprake is van strijd met enige wet of enig (overheids)voorschrift en dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt en schade aan het milieu in de meest ruime zin van het woord wordt voorkomen.
7. Huurder is gehouden tijdig maatregelen te treffen om schade aan het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, lekkage e.d. te voorkomen. Indien zich niettemin schade voordoet aan het Gehuurde, dient Huurder daarvan onverwijld melding te maken aan Verhuurder.
8. Het is Huurder verboden het Gehuurde onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Het is Huurder eveneens verboden het Gehuurde in onderpand te geven, op welke wijze dan ook, aan een derde.

Artikel 7: Oplevering
1. Bij het einde van de huurovereenkomst zullen Partijen een voorinspectie houden (uiterlijk 2 weken voor het einde van de huur) en nadien tevens een eindinspectie. Van beide inspecties wordt een proces-verbaal opgemaakt. 
2. Huurder is gehouden eventuele gebreken aan het Gehuurde die bij aanvang niet aanwezig waren, binnen twee weken na de voorinspectie, dan wel na de eindinspectie indien bij de eindinspectie opnieuw of nieuwe gebreken aan het licht komen, te herstellen. Bij gebreke hiervan is Verhuurder zonder dat een ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de betreffende gebreken op kosten van Huurder te herstellen. 
3. Huurder is aan Verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan de laatstgeldende huurprijs ingeval bij het einde van de huurovereenkomst gebreken aan het Gehuurde moeten worden hersteld, voor de periode dat het duurt om die gebreken te (laten) herstellen. 
4. Indien Huurder niet meewerkt aan het opmaken van een proces-verbaal van voorinspectie en/of eindinspectie, is Verhuurder gerechtigd een dergelijk proces-verbaal zonder Huurder op te stellen. Een door Verhuurder opgemaakt proces-verbaal is bindend, behoudens tegenbewijs. 
5. Onder gebreken wordt niet verstaan normale slijtage en/of veroudering. Onder gebreken wordt wel verstaan ongeoorloofde of geoorloofde veranderingen en/of toevoegingen aan het Gehuurde die Huurder bij het einde van de huur ongedaan dient te maken.
6. Het Gehuurde dient behoorlijk schoongemaakt aan Verhuurder te worden opgeleverd.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Het Gehuurde blijft te allen tijde in het bezit van Verhuurder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder dan ook niet toegestaan het Gehuurde te verhuren en/of te verpanden en/of te verkopen en/of te vervreemden aan een derde partij.
2. Indien er sprake is van een beslag, om wat voor reden dan ook, dient Huurder de curator of deurwaarden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van Verhuurder.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de volgende feiten en omstandigheden die geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW opleveren:
   a. De gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst;
   b. De gevolgen van gebreken die Verhuurder niet kende of had behoren te kennen;
   c. De eventueel door Huurder te lijden schade doordat het Gehuurde niet op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan Huurder ter beschikking werd gesteld. In dat geval wordt de looptijd van de huurovereenkomst dienovereenkomstig opgeschoven;
   d. Schade die ontstaat aan personen of goederen van Huurder of aan derden die zich in de buurt van het gehuurde bevinden. Huurder dient Verhuurder vrij te waren van aanspraken van derden.
   e. Gevolgschade, waaronder bedrijfsschade (misgelopen omzet, gederfde winst etc).
2. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat van haar (personeel en derden die zich vanwege Huurder in de omgeving van het Gehuurde bevinden daaronder begrepen) geen schuld treft ten aanzien van die schade. 
3. Het risico van diefstal, verduistering en verlies van het Gehuurde komt gedurende de huurperiode en totdat Huurder het Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst weer ter beschikking heeft gesteld aan Verhuurder, voor rekening van Huurder. Huurder dient ter zake een adequate verzekering af te sluiten en dient op eerste verzoek van Verhuurder aan Verhuurder een kopie van de verzekeringspolis te overhandigen. De door Huurder af te sluiten verzekering dient ook dekking te verlenen voor schade als gevolg van: brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere inwendig of uitwendige oorzaak, etc.
4. Indien de situatie zoals bepaald in artikel 9.3 zich voordoet, dient Huurder binnen 24 uur per telefoon of per e-mail contact op te nemen met Verhuurder. Tevens dient Huurder binnen 24 uur aangifte te doen van de diefstal, verduistering en/of het verlies bij de politie. 

Artikel 10: Onderhoud
1. Gedurende de huurovereenkomst dient Huurder het Gehuurde deugdelijk te onderhouden. Al het herstel, onderhoud (groot en klein) en vernieuwing van het Gehuurde komt voor rekening van Huurde. 
2. Verhuurder is gedurende de looptijd van de huurovereenkomst niet gehouden enig onderhoud, herstel of vernieuwing te (laten) verrichten. 
3. Verhuurder is gerechtigd Huurder op te dragen het onderhoud volgens bepaalde onderhoudsvoorschriften te doen uitvoeren, alsmede om onderhoudsbedrijven aan te wijzen waar Huurder het onderhoud van het Gehuurde voor haar rekening dient te laten uitvoeren.
4. Indien Huurder in gebreke blijft met het uitvoeren van enig noodzakelijk onderhoud, herstel of vernieuwing, zulks naar het oordeel van Verhuurder, is Verhuurder na ingebrekestelling (waarbij een redelijke termijn wordt gehanteerd) gerechtigd de benodigde werkzaamheden zelf te laten uitvoeren voor rekening van Huurder. Huurder dient de door Verhuurder ter zake gemaakte kosten op eerste verzoek van Verhuurder aan Verhuurder te voldoen.


Artikel 11: Verplichtingen Huurder
1. Indien Verhuurder bij Huurder een verzoek indient tot een bezichtiging van het Gehuurde door een eventuele beoogd opvolgend huurder of een beoogd koper, is Huurder verplicht hier aan mee te werken.
2. Indien de Huurder bestaat uit twee of meer personen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst.
3. Ingeval van beslaglegging op het Gehuurde, zal Huurder Verhuurder daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Indien Huurder in gebreke blijft met de tijdige betaling van de huurpenningen verbeurt zij aan Verhuurder een boete van 1 procent van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van (bedrag) per maand. 
5. Indien Huurder in gebreke blijft met enige andere verplichting, verbeurt zij na ingebrekestelling door Verhuurder een boete van (bedrag) per dag. 
6. Ingeval van faillissement van Huurder (voorlopige surseance van betaling daaronder begrepen) heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddelijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden.
7. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst vanwege faillissement (voorlopige surseance van betaling daaronder begrepen) heeft Verhuurder recht op dan al verschenen betalingstermijnen, alsmede op schadevergoeding ter grootte van de resterende huurtermijnen die zonder de beëindiging tot aan de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum verschuldigd zouden zijn. 

Artikel 12: Borg
1. Verhuurder hanteert voor elk Gehuurde een ander tarief met betrekking tot de borg.
2. De op deze huurovereenkomst van toepassing zijnde borg bedraagt (bedrag).
3. Pas nadat Huurder de borg heeft betaald, wordt het Gehuurde aan Huurder meegegeven.
4. De door Huurder betaalde borg zal ingehouden worden indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet: 
   a. Schade aan het Gehuurde;
   b. Vernieling van het Gehuurde;
   c. Het Gehuurde is niet schoongemaakt;
   d. Na het verstrijken van de afgelopen termijn zoals bepaald in artikel 3.1. Het aantal dagen dat Huurder te laat is, maal het huur tarief per dag komt dan bovenop het afgesproken bedrag.

Artikel 13: Toepasselijk recht
1. Op deze huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank te (plaatsnaam).

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Verhuurder:
                                                                 Huurder:


Datum:                                                                         Datum:


Plaats:                                                                          Plaats
Bijlage I:

Een omschrijving van de door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende zaken.