HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Delta Horeca B.V.: Delta Horeca is een B.V. die zich ten doel stelt als grootkeukentechniek bedrijf keukens te leveren aan de horeca. 
2. Website: De website van Delta Horeca B.V. die te raadplegen is via http://www.deltahoreca.nl/
3. Webshop: De webshop van Delta Horeca B.V. die te raadplegen is via http://www.deltahoreca.nl/
4. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van Delta Horeca B.V. of een Product aanschaft bij Delta Horeca B.V. 
5. Diensten: Alle door Delta Horeca B.V. en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever verleende diensten, onder andere inhoudende het organiseren van taxaties en veilingen, het opkopen en inruilen van gebruikte apparatuur, het leasen en verhuren van apparatuur, het verlenen van service bij een storing, de verkoop van keukenapparatuur, het installeren van keukenapparatuur en het ontwerpen van keukens, alsmede alle andere door Delta Horeca B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden. 
6. Producten: Alle door Delta Horeca B.V. via de Webshop aangeboden producten. 
7. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever. 
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met Delta Horeca B.V.

Artikel 3: Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod aanvaardt en voldaan wordt aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de door Delta Horeca B.V. verstrekte offerte heeft ondertekend of nadat Delta Horeca B.V. met de uitvoering van de Diensten is aangevangen. 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Delta Horeca B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken met Opdrachtgever. 
2. Delta Horeca B.V. heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Delta Horeca B.V. aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Delta Horeca B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Delta Horeca B.V. zijn verstrekt, heeft Delta Horeca B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen. 
4. Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Delta Horeca B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Delta Horeca B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 
5. Indien Opdrachtgever een bestelling van een Dienst of Product bij Delta Horeca B.V. plaatst, worden de gegevens van Opdrachtgever door Delta Horeca B.V. opgeslagen. 
6. Indien Opdrachtgever ander inkoopvoorwaarden dan Delta Horeca B.V. voert, zijn deze inkoopvoorwaarden niet bindend voor Delta Horeca B.V. voor zover deze afwijken van de leveringsvoorwaarden van Delta Horeca B.V.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Delta Horeca B.V. op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Artikel 6: Kosten, honorering en betaling
1. Delta Horeca B.V. heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Delta Horeca B.V. mede te delen.
3. De door Delta Horeca B.V. gehanteerde prijzen zijn afhankelijk van het door Opdrachtgever gekozen Product of de door Opdrachtgever gekozen Dienst. De prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten. 
4. De transportkosten zijn door Delta Horeca B.V. verwerkt in de consumentenprijs.
5. De door Delta Horeca B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.
6. Opdrachtgever dient vooraf te betalen.
7. De betaling door Opdrachtgever geschiedt via iDeal, contant of per bank.
8. De door Delta Horeca B.V. aan Opdrachtgever verstrekte factuur dient binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum voldaan te zijn.
9. Betaling in termijnen door Opdrachtgever is niet mogelijk.
10. Delta Horeca B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid te eisen, hetgeen mogelijk is in de vorm van een bankgarantie. 
11. Delta Horeca B.V. heeft de mogelijkheid om Opdrachtgever verzendkosten in rekening te brengen. 
12. Kortingen worden enkel verleend na onderling overleg tussen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever. Deze kortingen zijn eenmalig, tenzij schriftelijk tussen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever anders is overeengekomen. Bij andere transacties kan Opdrachtgever geen beroep doen op eventuele eerder door Delta Horeca B.V. verleende kortingen. 
13. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. 
14. Indien Delta Horeca B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 6.13 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Delta Horeca B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen en prijsopgaven worden naar beste weten door Delta Horeca B.V. gedaan en zijn gebaseerd op, eventueel bij aanvraag, verstrekte gegevens.

Artikel 8: Annulering
1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst annuleren binnen 14 dagen, indien het Producten betreffen die in de Webshop zijn aangeschaft.
2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst die betrekking heeft op Diensten enkel annuleren nadat Delta Horeca B.V. hiervoor toestemming heeft verleend. 

Artikel 9: Levering
1. Bestellingen van Producten door Opdrachtgever worden door Delta Horeca B.V. pas behandeld indien Opdrachtgever de gehele bestelprocedure, zoals aangegeven op de Website, heeft doorlopen.
2. Indien Opdrachtgever via de Webshop een Product heeft besteld, wordt dit Product ofwel door een door Delta Horeca B.V. ingeschakelde leverancier bij Opdrachtgever bezorgd ofwel door Opdrachtgever bij Delta Horeca B.V. afgehaald.
3. De door Delta Horeca B.V. gehanteerde leveringstermijn verschilt per Product. Na het afronden van de bestelling ontvangt Opdrachtgever een e-mail van Delta Horeca B.V. met daarin de verwachte leveringstermijn.
4. Indien mogelijk kan Delta Horeca B.V. besluiten de door Opdrachtgever bestelde Producten in delen te leveren. 
5. Indien Delta Horeca B.V. Producten verkeerd bij Opdrachtgever heeft geleverd, dient Opdrachtgever dit uiterlijk binnen 7 (zeven) na de levering schriftelijk bij Delta Horeca B.V. te melden. 
6. Na verkoop van Producten en/of Diensten door Delta Horeca B.V. aan Opdrachtgever, zal Delta Horeca B.V. de desbetreffende Producten en/of Diensten aan Opdrachtgever aanbieden. Indien Opdrachtgever de Producten en/of Diensten niet accepteert, staan de Producten en/of Diensten gedurende 3 (drie) weken ter beschikking aan Opdrachtgever. De Producten worden gedurende deze periode opgeslagen op kosten van Opdrachtgever. 
7. Delta Horeca B.V. zal een keuze maken wat betreft het transportmiddel. 
8. De kosten voor het transport van de door Opdrachtgever aangeschafte Producten komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Delta Horeca B.V. is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 
2. Delta Horeca B.V. garandeert niet dat de Website en/of Webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Delta Horeca B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of Webshop.
3. De levertermijn als genoemd in artikel 9 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Delta Horeca B.V. nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Delta Horeca B.V. enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. De door Delta Horeca B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten van Producten zijn bij benadering en vrijblijvend verstrekt. Delta Horeca B.V. is niet gebonden aan deze opgaven en kan dan ook niet door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden in de verstrekte opgaven. 
4. Delta Horeca B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. Delta Horeca B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11. 
6. Delta Horeca B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en/of Webshop en schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Delta Horeca B.V.
7. Indien Delta Horeca B.V. toch aansprakelijk wordt gesteld, is Delta Horeca B.V. uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Delta Horeca B.V. met betrekking tot haar Diensten. 
8. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag, met een maximum van 2.500 (tweeduizend en vijfhonderd) euro. 
9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Delta Horeca B.V., waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Delta Horeca B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in het water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Delta Horeca B.V. of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten. 
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt. 
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, in een dergelijk geval zal Delta Horeca B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Delta Horeca B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 12: Intellectueel eigendom
1. Delta Horeca B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Delta Horeca B.V. behoudt het intellectuele eigendom op alle ontwerpen en/of ideeën van Delta Horeca B.V. in het kader van de Overeenkomst. Verveelvoudiging, openbaarmaking, exploitatie of ter kennis brengen van derden van ontwerpen en/of ideeën van Delta Horeca B.V. is niet toegestaan, tenzij Delta Horeca B.V. hier uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor heeft verleend. 
3. Bij overtreding van dit artikel brengt Delta Horeca B.V. een boete van maximaal 11.500 (elfduizend en vijfhonderd) euro is rekening per dag of een gedeelte daarvan, zolang de overtreding duurt. 

Artikel 13: Reclames
1. Op het moment van de levering dienen de Diensten en/of Producten te voldoen aan de geldende voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient Delta Horeca B.V. aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen. 
2. Bij de oplevering van de Producten dient Opdrachtgever deze te inspecteren of te doen inspecteren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 
3. Indien bij de inspectie fouten of onjuistheden worden geconstateerd, dienen deze binnen 7 (zeven) werkdagen na de levering van Diensten en/of Producten bij Delta Horeca B.V. te worden gemeld. 
4. Opdrachtgever kan slechts geldig reclameren indien de verpakking van het Product zich nog in de oorspronkelijke staat bevindt. Indien Opdrachtgever het Product reeds heeft gemonteerd of verwerkt is de reclamatie niet langer geldig.
5. Indien Opdrachtgever terecht heeft gereclameerd, zal Delta Horeca B.V. de Dienst en/of het Product binnen redelijke termijn herstellen of kosteloos vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal Delta Horeca B.V. zorgen voor een passende vergoeding. De gebrekkige Dienst en/of het gebrekkige Product dient te worden geretourneerd aan Delta Horeca B.V., die daarvoor de kosten zal dragen.

Artikel 14: Garanties
1. Voor nieuwe bij Delta Horeca B.V. aangeschafte Producten geldt een garantietermijn van 1 (één) jaar, tenzij een andere termijn is aangegeven.
2. Voor gebruikte bij Delta Horeca B.V. aangeschafte Producten geldt een garantietermijn van 3 (drie) maanden, tenzij een andere termijn is aangegeven. 
3. De garantie geldt slechts bij een fout of diswerking binnen het door Delta Horeca B.V. geleverde Product.
4. De garantie geldt niet bij vernieling van het Product en/of zelfmontage aan het Product en/of het vervreemden van het Product.
5. De garantie is alleen van toepassing op onderdelen, niet op voorrijdkosten en/of monteurkosten en/of installatiekosten. 
6. De garantie bestaat uit herstel of vervanging van het door Delta Horeca B.V. aan Opdrachtgever geleverde Product. 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Delta Horeca B.V. aan Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Delta Horeca B.V. tot Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag heeft betaald.
2. Tot het moment dat Opdrachtgever aan de verplichting zoals bepaald in lid 1 van dit artikel voldaan heeft, is Opdrachtgever slechts houder van de Producten van Delta Horeca B.V. Opdrachtgever is niet bevoegd de Producten te vervreemden of in welke vorm dan ook te bezwaren of in de macht van derden te brengen. 
3. Delta Horeca B.V. heeft vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

Artikel 16: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 
1. Delta Horeca B.V. is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Delta Horeca B.V. goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichting tekort zal schieten. 
2. Indien Delta Horeca B.V. de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. 
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Delta Horeca B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan. 
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Delta Horeca B.V. gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 17: Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtgever kan deze Algemene Voorwaarden vinden op de Website.

Artikel 18: Identiteit van Delta HorecaB.V.
1. Delta Horeca B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 24404469 en draagt btw-nummer NL817224488B02. Delta Horeca B.V. is gevestigd aan de De Pinnepot 23 - 25, 3233LP Oostvoorne.
2. Delta Horeca B.V. is te bereiken via info@deltahoreca.nl en telefonisch via +31(0)181 - 442599.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Delta Horeca B.V. en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing. 
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.